Evolution photos
Evolution photos
Coryptantha cactus in fruit, Oklahoma
Coryptantha cactus in fruit, Oklahoma 
 
April 2014, Lake Murray State Park. Stanley Rice photo.